Prečo by školy mali používať našu vzdelávaciu aplikáciu Teemea?

Zverejnené: May 26. 2020
teemea

Na úvod

V tíme Soficreo veríme v to, že jednou z najdôležitejších ľudských schopností je práve schopnosť navzájom si pomáhať. Preto sme sa rozhodli od 27. 4. 2020 ponúknuť našu vzdelávaciu platformu Teemea základným a stredným školám na Slovensku zadarmo počas celého trvania pandémie COVID-19. Sme presvedčení, že Teemea zásadným spôsobom uľahčí učiteľom aj žiakom pokračovať vo vzdelávaní a posunúť ho o niekoľko krokov ďalej. 

Čo robíme v Soficreo? 

Soficreo, našu vzdelávaciu divíziu Touch4IT, sme založili v  októbri 2019, ešte netušiac, aké vhodné načasovanie sme si zvolili. Soficreo je pre nás „ateliér mnohých tvorcov“. Budujú ho odborníci z rôznych odvetví - dizajnéri, učitelia, tréneri, herní experti, kouči, dátoví inžinieri, experti na rozšírenú a virtuálnu realitu, psychológovia, softvéroví developeri, skladatelia, umelci a mnohí ďalší. 

V  Soficreo sa venujeme vývoju a  tvorbe digitálnych vzdelávacích nástrojov budúcnosti.  

Naše aplikácie sú určené pre deti i  dospelých - umožňujú rýchle a hravé osvojenie zručností a vedomostí, potrebných pre ich život. Hlavnými vlastnosťami našich aplikácií sú jednoduchosť a účelnosť - robíme ich tak, aby užívateľov potešili a naučili. 

Sme hlboko presvedčení, že nástroje, ktoré tvoríme a vyvíjame, poslúžia nielen na uľahčenie vzdelávacieho procesu zo strany pedagógov a  študentov, ale priamo tento proces posunú na úplne novú, kvalitatívne vyššiu úroveň.  

Dnes by som Vám rád priblížil jeden z  našich nástrojov, ktorý považujeme za ideálne vzdelávacie riešenie pre časy, v  ktorých žijeme.   

Vzdelávacia, nie komunikačná aplikácia  

Teemea bola od začiatku koncipovaná ako vzdelávacia aplikácia určená pre školy a  firmy, alebo akékoľvek inštitúcie či jednotlivcov, ktorí vzdelávajú. Toto široké použitie je Teemea schopná obsiahnuť najmä kvôli tomu, že je nadizajnovaná flexibilne, no zároveň spĺňa požiadavky v  rámci všetkých spomenutých oblastí. Vieme to, pretože sme ju otestovali vo veľmi odlišných prostrediach: na základných a  stredných školách, športových akadémiách, umeleckých školách, ale aj vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Momentálne máme používateľov na Slovensku i v Českej Republike. Je pre nás cťou, že našu platformu začal využívať aj Výskumný ústav detskej psychológie a  patopsychológie, ktorý cez ňu vzdeláva špeciálnych pedagógov a pedagogických poradcov.   

V  čom sa teda Teemea líši od ostatných riešení diaľkového vzdelávania, ktoré sa v  súčasnosti - najmä v  súvislosti s  pandémiou COVID-19 - začali vo veľkom používať?  

V  prvom rade je to vzdelávacia aplikácia, nie komunikačná. Rozdiel medzi vzdelávacou a  komunikačnou aplikáciou je zásadný. Poďme si uviesť príklad. Mnoho učiteľov ZŠ a  SŠ používa na výučbu populárnu platformu ZOOM. Predstavte si ale, že cez váš nástroj by ste vedeli nielen komunikovať v  reálnom čase, ale mali by ste v  ňom uložené kompletne všetko učivo (vo vizuálne atraktívnom formáte), zároveň by ste vedeli v  rámci svojich lekcií zadávať kreatívne úlohy, ktoré žiaci spĺňajú nielen textovou odpoveďou, ale napríklad aj fotografiou, zvukovou či video nahrávkou. Predpokladám, že už je jasné, o  akom obrovskom rozdieli hovoríme. A  čo takto testovanie priamo integrované v  nástroji, ktorým viete okamžite preveriť porozumenie učiva?  

 

soficreo teemea vzdelavacia aplikacia

Nástroj na mnoho rokov 

A  tu nekončíme. Všetko, čo učitelia tvoria, je učebným materiálom, ktorý má úžasnú hodnotu pre deti aj pedagógov nielen v období pandémie, ale aj v období po pandémii. Veľa z toho, čo učitelia zdieľajú a posielajú v mailoch, na úložiskách, cez ZOOM hovory atď., zmizne v histórii tak, ako to poznáme pri využívaní Facebooku a podobných sociálnych platforiem. Online kurzy ako zrkadlo živého vyučovania však zostanú navždy duševným bohatstvom školy a tímu učiteľov.

Aj budúci školský rok môžu takéto online lekcie pomôcť deťom, ktoré sú doma, hospitalizované, alebo na cestách s rodičmi. Pomôžu tiež učiteľom obohatiť živú výučbu, či rodičom pri pomoci s domácimi úlohami. Pomôžu riaditeľom škôl v  situácii, keď im ochorejú učitelia. Zastupujúci učiteľ má zrazu v  rukách nástroj, pomocou ktorého vie okamžite prebrať štafetu a  bez problémov pokračovať vo vyučovaní danej témy ďalej. Know-how v digitálnej podobe tiež veľmi pomôže žiakom pri opakovaní učiva, či príprave na testy a skúšky. Teemea má ešte jednu obrovskú výhodu: forma vyučovania prostredníctvom uložených lekcií dokáže omnoho lepšie zapojiť hendikepované deti, či deti so špeciálnymi potrebami, pretože zrazu môžu prispôsobiť napr. rýchlosť preberanej látky tak, aby im vyhovovala. A v tom vidíme najväčší rozdiel oproti iným nástrojom.  

Takže, čo všetko vlastne Teemea dokáže? 

Dúfam, že v  tomto bode sa mi podarilo ak nie Vás presvedčiť, tak aspoň vzbudiť Váš záujem.  

Teraz je čas predstaviť, čo všetko náš nástroj dokáže. Myslím, že najlepšie bude zhrnúť všetky funkcie v  bodoch: 

  • Založenie online školy a vytváranie učebných tímov - učiteľ si vie prehľadne vytvoriť jednotlivé triedy a pozvať do nich žiakov
  • Tvorba lekcií a kurzov – učiteľ vie vytvárať kurzy (predmety) a  v  rámci nich lekcie (hodiny), ktoré následne priraďuje jednotlivým triedam. Skvelou možnosťou je vzájomné podmieňovanie jednotlivých lekcií, teda napr. ak žiak neabsolvuje lekciu A, nasledujúca lekcia B sa mu nezobrazí.  
  • Ukladanie kurzov do knižnice – všetky kurzy zostanú bezpečne uložené v  knižnici a  dajú sa tak kedykoľvek znovu použiť.  
  • Zadávanie úloh a výziev – učiteľ vie priamo v  rámci lekcie zadať úlohu, ktorú musia žiaci splniť. Nejedná sa však iba o bežnú (v tomto prípade textovú) odpoveď. Odpoveďou na zadanú úlohu môže byť aj dlhší text, fotografia, zvukový či video záznam, čo úplne mení typy úloh a spôsob interakcie so žiakmi.  
  • Diskusie (chat) v tímoch – v  jednotlivých tímoch (triedach) je možné viesť textové diskusie, žiaci môžu „lajkovať“ príspevky, čím sa do komunikácie pridáva úplne nový, hravý prvok.  
  • Posielanie súkromných správ medzi členmi tímov - okrem tímovej diskusie ponúka Teemea aj súkromné správy medzi jednotlivými členmi
  • Štatistiky sledujúce aktivitu žiakov – učiteľ má k  dispozícii prehľadné dáta o  tom, koľko času žiaci strávili s  jednotlivými textami, videami, úlohami atď. Toto je nesmiernou výhodou, pretože pre učiteľa to poskytuje prehľad aj o  čase mimo online výučby.  
  • Live webináre – Teemea samozrejme poskytuje aj možnosť výučby pomocou živých videohovorov v  skupinách.  

Jednoduchosť je základ 

Na záver sa ešte musíme zastaviť pri jednom veľmi dôležitom bode. Keď sme sa zamýšľali nad tým, že začneme tvoriť digitálne vzdelávacie nástroje, medzi najdôležitejšie vlastnosti sme si stanovili intuitívnosť a  jednoduchosť ovládania. Ak chceme totiž meniť spôsoby učenia na úrovni celého školského systému, je nutné, aby nástroje, ktoré ponúkame, boli „otvorené“ pre všetkých učiteľov. „Otvorené“ v  tomto prípade znamená, že napríklad platformu Teemea zvládne spoľahlivo ovládať 9 ročná školáčka, aj jej 70 ročný učiteľ. Bez elementárnych znalostí práce s  počítačom samozrejme pomôcť nevieme, no vždy sa snažíme, aby naše nástroje boli intuitívne a jednoducho zvládnuteľné aj pre tých, ktorí s  počítačmi veľké skúsenosti nemajú. Učitelia sa tak môžu sústrediť na to, čo je skutočne dôležité - tvorbu skvelých a  inšpiratívnych lekcií a študenti zasa na rýchle a hravé osvojovanie si zručností a vedomostí. 

Dúfame, že teraz už rozumiete, prečo robíme to, čo robíme. 

 

Viac informácií o  platforme Teemea nájdete TU.
Viac informácií o  Soficreo nájdete TU.
Sledujte Soficreo na FB TU.

Rudolf Tesar Touch4it
Rudolf Tesár CEO Soficreo, vzdelávacej divízie Touch4IT
Značky
#soficreo
#teemea
#education
#school
#students

Kontaktujte nás:

Vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail. V prípade, že sa bojíte o svoj nápad, pošleme vám dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a váš nápad bude v bezpečí.